Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Tanssikoulu STAGE Oy
Yhteyshenkilö: Hamari, Leea
Käyntiosoite: Kemintie 2, 95420 Tornio
Sähköposti: leea.hamari@tanssikoulustage.fi
Puhelin: 0440655852

2. Rekisterin nimi

Tanssikoulu STAGE Oyn Hallinnoija -asiakasrekisteri.

3. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö-, laskutus- ja tapahtumatietoja. Tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään verkkokauppaostoksen tai tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen henkilön tai yrityksen perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

b) Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot ostoksista ja tapahtumista sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) Rekisterinpitäjän käyttämän Hallinnoija-palvelun tai sen lisäpalvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika, käyttäjätunnus ja salasana, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot ja tiedot jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa.

d) Rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun, sekä yhteydenotot muihin rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluihin.

e) Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika.

f) Muut rekisteröityä koskevat tiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja kiellot.

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakastiedottaminen ja viestintä
 • Ilmoittautumistietojen käsittely
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta
 • Kävijätietojen seuranta ja analysointi
 • Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot
 • Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä
 • Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen
 • Tanssikoulun palveluiden ja tuotteiden markkinointi
 • Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen
 • Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

  Ilman tähdellä merkittyjä pakollisia tietoja palvelua ei voida tarjota sopimuksen mukaisesti. Rekisteröity voi halutessaan antaa suostumuksen myös muihin käyttötarkoituksiin. Tällainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

  Mikäli Rekisterinpitäjän toimiala johon Hallinnoija -palvelua käytetään on erinäisten kirjanpidollisten lakien alainen täytyy tiettyjä tietoja, kuten laskutustietoja säilyttää lain vaatima aika. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

5. Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kohdassa 6 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

6. Rekisteröidyn oikeudet

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

7. Tietojen luovutus

Tuurasoft Oy toteuttaa Hallinnoija-palvelut sekä käsittelee henkilötietoja palvelun tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Tuurasoft Oy ja Tanssikoulu STAGE Oy eivät luovuta omien eikä asiakaskumppaneidensa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla, johon pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät ja osittain opettajat. Ryhmien opettajat pääsevät vain omien ryhmiensä tietoihin. Verkkokauppa ja muut tietojenhalllintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät.

Työntekijät ja opettajat allekirjoittavat salassapitovelvollisuus-lomakkeen.

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.

Tiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo lisäksi vaitiolovelvollisuus.

Loading…